Tắt các dịch vụ thống kê Analog / Awstats / Webalizer trong Cpanel

Cập nhật ngày 13, Tháng Mười Hai, 2017, Thuộc Server/Hosting

Tối ưu máy chủ bằng cách Tắt các dịch vụ thống kê Analog / Awstats / Webalizer trong Cpanel:

Mở để edit file “/var/cpanel/cpanel.config”.

Tìm sửa giá trị của các biến skipanalog, skipawstats, skipwebalizer tương ứng. muốn tắt thì chỉnh giá trị là 1 như dưới đây:

skipanalog=1
skipawstats=1
skipwebalizer=1

Lưu file lại và khởi động lại cpanel

/etc/init.d/cpanel restart

Chú ý: Ở trên cùng của file cpanel.conf, thường có hướng dẫn, đại loại như dưới đây. Phải làm theo hướng dẫn này rồi restart cPanel.

#### NOTICE ####
# After manually editing any configuration settings in this file,
# please run ‘/usr/local/cpanel/whostmgr/bin/whostmgr2 –updatetweaksettings’
# to fully update your server’s configuration.

Click Xem thêm: , ,