Lấy URL hiện tại bằng PHP

Cập nhật ngày 2, Tháng Mười, 2017, Thuộc PHP, Thiết kế website

Trường hợp đơn giản

<?php

Echo “Đây là URL hiện tại của bạn: http://”.$_SERVER[“SERVER_NAME”].$_SERVER[“REQUEST_URI”];

?>

Kết quả: Đây là URL hiện tại của bạn: http://www.trungtamtinhoc.edu.vn/lay-url-hien-tai-bang-php/

Trường hợp phức tạp

Trường hợp này sử dụng cho hệ thống dùng http, https, port lẫn lộn. Khi đó URL hiện tại sẽ bao gồm cả port, http, https.

Ta viết 1 hàm để làm việc này curPageURL()

<?php

function curPageURL() {

$pageURL = ‘http’;

if ($_SERVER[“HTTPS”] == “on”) {

$pageURL .= “s”;

}

$pageURL .= “://”;

if ($_SERVER[“SERVER_PORT”] != “80”) {

$pageURL .= $_SERVER[“SERVER_NAME”].”:”.$_SERVER[“SERVER_PORT”].$_SERVER[“REQUEST_URI”];

} else {

$pageURL .= $_SERVER[“SERVER_NAME”].$_SERVER[“REQUEST_URI”];

}

return $pageURL;

}

?>

Sau đó sử dụng hàm curPageURL() để trả về chuỗi URL hiện tại:

<?php

echo “Đây là URL hiện tại của bạn: “. curPageURL();

?>
Kết quả: Đây là URL hiện tại của bạn: http://www.trungtamtinhoc.edu.vn/lay-url-hien-tai-bang-php/

Chúc các bạn thành công.

 
Click Xem thêm: , ,