Lấy URL hiện tại bằng PHP

Cập nhật ngày 2, Tháng Mười, 2017, Thuộc PHP, Thiết kế website

Bạn có thể tải về máy file PDF nội dung tài liệu này tại đây: Tải về file PDF

Trường hợp đơn giản

<?php

Echo “Đây là URL hiện tại của bạn: http://”.$_SERVER[“SERVER_NAME”].$_SERVER[“REQUEST_URI”];

?>

Kết quả: Đây là URL hiện tại của bạn: http://www.trungtamtinhoc.edu.vn/lay-url-hien-tai-bang-php/

Trường hợp phức tạp

Trường hợp này sử dụng cho hệ thống dùng http, https, port lẫn lộn. Khi đó URL hiện tại sẽ bao gồm cả port, http, https.

Ta viết 1 hàm để làm việc này curPageURL()

<?php

function curPageURL() {

$pageURL = ‘http’;

if ($_SERVER[“HTTPS”] == “on”) {

$pageURL .= “s”;

}

$pageURL .= “://”;

if ($_SERVER[“SERVER_PORT”] != “80”) {

$pageURL .= $_SERVER[“SERVER_NAME”].”:”.$_SERVER[“SERVER_PORT”].$_SERVER[“REQUEST_URI”];

} else {

$pageURL .= $_SERVER[“SERVER_NAME”].$_SERVER[“REQUEST_URI”];

}

return $pageURL;

}

?>

Sau đó sử dụng hàm curPageURL() để trả về chuỗi URL hiện tại:

<?php

echo “Đây là URL hiện tại của bạn: “. curPageURL();

?>
Kết quả: Đây là URL hiện tại của bạn: http://www.trungtamtinhoc.edu.vn/lay-url-hien-tai-bang-php/

Chúc các bạn thành công.

 
Click Xem thêm: , ,